Ekstern informasjon / Nyttige lenker

Her er nyttige lenker til andre veiledere vedr interkommunale samarbeid.

 

Introduksjonshefte – Formelt interkommunalt samarbeid (KS):

http://www.ks.no/globalassets/introduksjonshefte-interkommunalt-samarbeid.pdf

 

Interkommunalt samarbeid – Konsekvenser, muligheter og utfordringer (KRD)

https://www.regjeringen.no/contentassets/c49548b8edfc42f9bf5936f0790357d0/irisrapp.pdf

 

FoU-prosjekt nr. 144016 – IKT-samarbeid i kommunal sektor Modeller for organisering, styring og finansiering. (KS).

http://www.ks.no/contentassets/865fecf1adb24126b83ab225991493c6/rapport-pwc.pdf

 

FOU prosjekt nr. 114016 – Interkommunalt samarbeid om IKT – rettslige rammer for organisering. (KS).

http://www.ks.no/contentassets/865fecf1adb24126b83ab225991493c6/interkommunalt-samarbeid-om-ikt—rettslige-rammer-for-organisering.pdf

 

Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven §28 a flg (KRD)

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/vertskommunemodellen.pdf

  

FoU-prosjekt nr. 154005 – Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing (KS)

http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/digitale-konsekvenser-av-en-kommunesammenslaing—sluttrapport.pdf

 

NOU 2016: 4 Ny kommunelov (KRD).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/

 

Veileder Håndtering av dokumentasjon i barnevernet (KS).

http://www.ks.no/contentassets/24143e4da9a54bd799e62d35efe6e8b5/veileder-for-handtering-av-dokumentasjon-i-barneverntjenesten-til-inter….pdf

 

Gå til veilederen

Comments are closed.